Småtroll

Velkommen til Småtroll!

Me er ei småbarnsavdeling for born i alderen 0-3 år.

Me ynskjer at Småtroll skal vera ein mjuk start for dei yngste når dei byrjar i barnehagen. Dagane våre er tilpassa dei små ved at me brukar mykje tid på kvardagssituasjonane slik som måltid, av-påkledning, stell og kvile. Me er oppteken av å vere tilgjengelige for borna ved at me er “nede på golvet” og har tid og rom for omsorg og tryggleik. Det er alltid eit fang eller ein armkrok tilgjengelig. Me brukar mykje song og musikk då det er ein viktig del av måten dei yngste kommuniserer på.

2- og 3-åringane våre er kommen litt lengre i utviklinga og har behov for større utfordringar. Dette støttar me opp under ved at me går mykje på turar og opnar opp for utforsking og undring i lag med dei.

Kvar tirsdag er me i Trollskogen, då legg me opp turen i bornas tempo og held fokus på det dei er opptekne av. Me brukar tid på å undre oss over det me ser rundt oss i naturen. Det kan vere alt i frå korleis vinden ruskar i trea når det bles til korleis livet artar seg blant småkrypa under steinane. Me har også ein fast dag der me går på besøk til våre små vener i Lykketroll. Det er spennande å leike med nye leiker, sjølv om me held oss mest for oss sjølv foreløpig. Me går også mykje på andre turar i nærmiljøet, det er ikkje alltid me går så langt. Ofte kan sølepytten utanfor gjerdet vere interessant i lang tid.

Espira Hollund er ein barnehage med fokus på natur og friluftsliv. Me seier at alt som kan gjerast inne kan me gjera ute. Me er ute i lengre eller kortare periodar kvar dag, då får me større rom for bevegelse og leik, og me vert kjende med kroppen vår på ein anna måte enn når me er inne.

Me på Småtroll ynskjer at borna skal få positive opplevingar ved å vera ute og me vil vera med på å leggja grunnlaget for at dei blir glade i natur og uteliv slik at det vert ein viktig del i livet deira også i framtid.

Store og små på avdelinga er flinke til å ta vare på kvarandre og visa omsorg for kvarandre. Me er ei gruppe med godt samhold og me er stolte av barnehagen vår!

 

Personvern